REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.mp4x4.pl

Mp4x4.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest MP Off Road Service Michał Portka. Siedziba firmy znajduje się pod adresem: Zofianka Górna 9, 23-300 Janów Lubelski.  Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonwania i zawierana transakcji w sklepie internetowym www.mp4x4.pl.I. POJĘCIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca, Usługodawcafirma MP Off Road Service Michał Portka; adres: Zofianka Górna 9 23-300 Janów Lubelski; kontakt: biuro@mp4x4.pl, +48531517560, +48507628655; numer NIP 8621510463; numer REGON: 060499464.
 2. Sklep - serwis internetowy należący do sprzedawcy umożliwaijący prezentację usług i zawieranie transakcji elektronicznych. Dostępny pod domeną www.mp4x4.pl, za pośrednictwem, którego klient może zakupić od sprzedawcy towary.
 3. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez sprzedawcę.
 4. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym sprzedawcy, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
 5. Klient, Usługobiorca - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu (w tym również Konsument).
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Formularz Zamówienia - usługa elektroniczna; interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta klienta.
 9. Konto Klienta – usługa elektroniczna nieodpłatna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę. Zbiór zasobów w systemie usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym. Korzystanie z konta klienta możliwe jest po wypełnieniu przez klienta formularza rejestracji i utworzeniu konta. Klient ma obowiązek wypełnienie formularza danymi zgodnymi z rzeczywistością.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.
 11. Usługa Elektroniczna – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.
 12. Newsletter – usługa elektroniczna nieodpłatna; elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.
 13. Dzień roboczy  – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy sprzedawcą a klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez klienta ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.mp4x4.pl. Jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu.
 2. Do korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 7. Zakazuje się  osobom korzystającym ze sklepu oraz całej strony www.mp4x4.pl zamieszczania w nim treści bezprawnych i godzących w prawa innych.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  - zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
  - wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego www.mp4x4.pl,
  - wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego www.mp4x4.pl,
  - przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży,
  - dokonywania zmian w regulaminie sklepu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw.
 9. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 11. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 12. Każdy klient może wypowiedzieć wczesniej podjędą usługę elektroniczną ze strony sprzedawcy: Newsletter i Konto Klienta. Żeby wypowiedzieć usługe nalezy wysłać dragą mailową do spzedawcy chęć zaprzestania korzystnia z wymienionych usług.III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a sprzedawcą MP Off Road Service Michał Portka
 3. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym.
 4. Zamówienia od klientów są przyjmowane przez sklep internetowy www.mp4x4.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia drogą e-mailową.
 5. Ponadto Klient ma inne możliwości dokonywania zamówień na usługi i towary firmy MP Off Road Service: drogą mailową składając mail z zamówieniem na adres: biuro@mp4x4.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę lub telefonicznie od numerami telefonu +48531517560, +48507628655 w dniach roboczych w godzinach pracy od 8.00 do 17.00.
 6. Po otrzymanym potwierdzeniu przez klienta o przyjęciu oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze (przesyłka pobraniowa)  - rozpoczyna się następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu. Natomiast w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem lub płatnością internetową - realizacaja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu za złożone zamówienie.
 7. Realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach od 8.00 -16.00.
 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
 9. Cena towaru widoczna na stronie sklepu internetowego jest ceną podaną w złotych polskich i jest ceną brutto. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki tego towaru do klienta. O kosztach związanych z transportem tego towaru klient dowiaduje się podczas składania zamówienia.
 10. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 11. Jeżeli konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę sklep poinformuje konsumenta o tym fakcie. Obciążenie konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody konsumenta.IV. DOSTĘPNOŚC TOWARÓW, REALIZACJA I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Na witrynie sklepu internetowego widoczną są 3 główne rodzaje dostępności towarów: Dostępny, Niedostępny i Na Zamówienie. Towary "Dostępne" są na stanie magazynowym i są wysyłane po zaksięgowaniu płatności za zamówienie lub otrzymaniu potwierdzenia zamówienia w przypadku przesyłki pobraniowej. Sprzedawca zastrzega sobie jdenak to że wysyłka towaru "Dostępnego" może wydłużyc siędo 14 dni roboczych. Towary "Niedostępne" nie znajdują się na stanie magazynowym, ale przewidziana jest ich dostawa. Towarów "Niedostepnych" nie można zamówić przez sklep internetowy, można to zrobic po uprzednim skontaktowaniu się ze sprzedawcą drogą telefoniczną lub e-mailową. Towary "Na zamówienie" są dostępne, ale ich realizacja wymaga większej ilości czasu określaniej indywidualnie, co wynika z na przykład przygotowania towaru według życzenia klienta. Zamówienie takich towarów traktowane jest jak zamówienie indywidualne, cena takiego towaru może ulec zmianie o czym informowany jest klient. Klient informowany jest o czasie ralizacji i zmianach ceny po złożeniu zamówienia a umowa sprzedaży zawierana jest po otrzymaniu potwierdzenia od klienta.
 2. Dostawa zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Raben. Dostawa zamówienia może odbyc się również środkiem wskazanym przez klienta jednak wtedy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transport zamówionych towarów.
 3. Koszt dostawy okręslany jest dla każdego towaru zamieszczonego na stronie a klient dowiaduje się o kosztach zamówienia podczas jego składania.
 4. Zamówienia składane w sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 5. Czas oczekiwania na wysłaną przesyłkę wynosi do 2-4 dni roboczych.
 6. Zamówienie można równiez odebrać w siedzibie firmy po uprzednim zawiadomieniu sprzedawcy.
 7. W razie przesłania towaru do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 8. Z chwilą wydania przez sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.V. FORMY PŁATNOSCI

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
  -
  płatność gotówką przy osobistym odbiorze zamówienia w siedzibie firmy;
  - płatność gotówką przy odbiorze zamówienia od kuriera doręczającgo zamówienia (przesyłka pobraniowa);
  - płatność przelewem tradycyjnym na konto bankowe sprzedającego;
  - płatnośc przelewem za pośrednictwem płatności internetowej PayPal lub transferuj.pl.
 2. W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem płatności internetowych, podczas płatności obowiązują regulaminy określone przez te serwisy płatności elektronicznej.
 3. Dane do przelewu tradycyjnego: Numer rachunku: 22 1500 1735 1217 3004 8590 0000, adres: Zofianka Górna 9 23-300 Janów Lubelski, właściciel rachunku: MP Off Road Service Michał Portka
 4. Dane do przelewu z konta zagranicznego: Numer rachunku: PL 22 1500 1735 1217 3004 8590 0000 WBKPPLPP, adres: Zofianka Górna 9 23-300 Janów Lubelski, Polska, właściciel rachunku: MP Off Road Service Michał Portka
 5. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi sklepu.
 6. W przypadku płatności przelewem zamówienie jest realizowane po zaksięgoaniu wpłaty za zamówienie.VI. REKLAMACJA, RĘKOJMA, GWARANCJA, ZWROTY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć klientowi towar bez wad dlatego ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).
 2. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Tzn: nie posiadaniu przez nią właściwości zgodnych z umową i opisem oraz zapewnieniami sprzedawcy; nie nadawaniu się do przeznaczonego celu lub gdy towar jest niekompletny.
 3. Wada prawna towaru ma miejsce gdy towar, stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążony prawem osoby trzeciej; cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku konsumenta na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. W przypadku wystąpienia wady klient ma prawo żądać od sprzedawcy:
  -    wymiany towaru na nowy;
  -    naprawy towaru;
  -    obniżenia ceny;
  -    odstąpienia od umowy - jeśli wada jest istotna.
 6. Jeżeli konsument żąda wymiany wadliwego towaru sprzedawca może odmówić spełnienia żądania w przypadkach gdy niemożliwe dla niego  jest zrealizowanie wymiany (np brak Towaru, zaprzestanie produkcji) lub bardziej opłacalna jest naprawa towaru (np.: gdy wadliwa części jest małoistotnia i wymienialna). Podobnie jest kiedy klient żąda naprawy towaru: sprzedawca może odmówić naprawy w przypadku kiedy naprawa generuje dodtakowe koszty (np.: gdy naprawa wadliwej części jest zbyt droga) lub nie ma on możliwości technicznych.
 7. Konsument może również żądąć odstąpienia od umowa w przypadku kiedy wada jest istotna lub żadąc obniżenia ceny towaru. Jeśli jest to pierwsza reklamacja tego towaru Sprzedawca moze zaproponować naprawę lub wymianę towaru.
 8. Sprzedawca odpowiedzialny jest za sprzedany towar przez okres 24 miesięcy od momentu jego wydania. W przypadku stwierdzenia wady w okresie pierwszych 12 miesiecy przyjmuje się, że wada istniała w momencie sprzedaży. Po tym okresie to konsument musi wykazać ,że wada istniała w chwili  zakupu i towar podlega rękojmi.
 9. Konsument musi zgłosić żadanie rękojmi w ciągu roku od zauważenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 10. Sprzedawca jest zwolniony z rękojmi jeśli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zakupu a mimo tego zgodził się na umowę sprzedaży. Towar ten można zareklamować jeśli uwidoczni się inna wada.
 11. Reklamację należy złożyć wypełniając formularz reklamacji. Formularz z dołączonym dowodem zakupu można dostarczyć siedziby firmy osobiście, droga mailową lub przesyłka pocztową. Dane komunikacyjne do złożenia reklamacji: MP Off Road Service Michał Portka; adres: Zofianka Górna 9 23-300 Janów Lubelski; kontakt e-mail: biuro@mp4x4.pl.
 12. Formularz reklamacji >>> Pobierz
 13. Czas sprzedawcy na wydanie decyzji w sprawie uznania rękojmi i postępowania to 14dni. Jednocześnie Sprzedawca jest zobowiązany wykonać decyzję o usunięciu wady lub wymianie Towaru w ciągu 14 dni od otrzymania wadliwego towaru.
 14. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 15. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedający ma obowiązek zwrócić płatnośc klientowi w terminie do 14 dni z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może nie nastapić do czasu zwrotu wadliwego Towaru.
 16. Konsument składający reklamację ma obowiązek dostaryczyć wadliwy towar na własny kosztn adres siedziby sprzedawcy. Jeśli rodzaj towaru nie pozwala na jego transport konsument ma obowiązek udostępnić Towar sprzedawcy na miejscu.
 17. Producenci towarów dodatkowo określają swoeje warunki rękojmi i gwarancji. O dodatkowych warunkach, dodatkowych gwarancjach i częściach towarów objętych rękojmią można znaleźć informację w opisach producentów zamieszczonych na stronie sprzedawcy. W przypadku braku dodatkowych gwarancji, reklamacje towaru przeprowadza się na powyższych zasadach zwyczajnej rękojmi.
 18. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji dodatkowych informacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 19. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.VII. ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić w ciągu 14 dni od daty wydania Towaru od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny.
 2. W tym celu musi złożyć oświadczenie wypełniając odpowiedni formularz i składając  go w siedzibie Sklepu Internetowego w ciągu 14 dni licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Formularz może być dostarczony osobiście, drogą mailową lub pocztą. Dane komunikacyjne do złożenia odstąpienia od umowy: MP Off Road Service Michał Portka; adres: Zofianka Górna 9 23-300 Janów Lubelski; kontakt e-mail: biuro@mp4x4.pl.
 3. Formularz odstąpienia od umowy >>> Pobierz
 4. Konsument zwróci sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres sprzedawcy: Zofianka Górna 9 23-300 Janów Lubelski.
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt najtańszej opcji dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem. Koszt przesyłki zwrotu towaru wynosi zazwyczaj tyle ile jego wcześniejsza wysyłka do klienta (o ile cennik wysyłki nie zmienił się).
 7. Konsument ma prawo dostarczyć towar do sprzedawcy na koszt i ryzyko sprzedawcy jeśli sprzedawca nie zorganizuje transportu i nie odbierze towaru we własnym zakresie.
 8. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), chyba że przedsiębiorca: zgodził się je ponieść lub nie poinformował kupującego o konieczności ich poniesienia.
 9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli towar był używany i nosi ślady użytkowania sprzedawca ma prawo obiciążyć konsumenta. W takiej sytuacji, jeżeli konsument będzie chciał odstąpić od umowy, może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 12. W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do poszanowania danych osobowych klienta, które weszły w jego posiadanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Ponadto sprzedawca zobowiązuje się, że dane osobowe klienta zebrane w czasie kontaktu z nim wykorzysta do realizowania złożonych przez niego zamówień.
 2. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez sprzedawcę. Sprzedawca jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Może to robić przez konto klienta. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak danych oosobowych sprawia że zamówienie jest niemożliwe do zrealizowania. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego.
 5. Bierne korzystanie z sklepu jest anonimowe i nie wiąże się z podawaniem żadnych danych.
 6. Wszystkie dane, jakie zostaną nam udostępnione pozostają tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji. W żadnym wypadku nie przekazujemy ich osobom trzecim. Nie podlegają one sprzedaży, wymianie itp. Działamy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 7. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego sklepu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.IX. DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Formularz reklamacyjny